സ്നേഹ സമ്മാനം

സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നശേഷി ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു , താനുണ്ടാക്കിയ ചിത്രം സമ്മാനമായി നല്‍കുന്ന ഒന്‍പതാം...

സ്നേഹ സമ്മാനം

സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നശേഷി ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു , താനുണ്ടാക്കിയ ചിത്രം സമ്മാനമായി നല്‍കുന്ന ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സുകാരി നന്ദിത. ചിത്രം, എ. ജയമോഹന്‍

Read More >>