പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാത അഭ്യാസങ്ങള്‍: ട്വീറ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

വെബ്ഡസ്‌ക്: യോഗ അഭ്യാസത്തിനു പുറമെ മോദിയുടെ പ്രഭാത കര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുളള ട്വീറ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 65,000 ത്തിലധികം വ്യൂവ്‌സ് ലഭിച്ച ട്വീറ്റില്‍...

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാത അഭ്യാസങ്ങള്‍: ട്വീറ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

വെബ്ഡസ്‌ക്: യോഗ അഭ്യാസത്തിനു പുറമെ മോദിയുടെ പ്രഭാത കര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുളള ട്വീറ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 65,000 ത്തിലധികം വ്യൂവ്‌സ് ലഭിച്ച ട്വീറ്റില്‍ പഞ്ചഭുത അനുഭുതി ലഭിക്കുന്ന തന്‍രെ പ്രത്യേക അഭ്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

Story by
Read More >>