ധന്യം

സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വയനാട്ടുകാരി ശ്രീധന്യയെ അനുമോദിക്കാനായി ഗവർണർ പി. സദാശിവം കൽപ്പറ്റ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ശ്രീധന്യയുടെ മാതാവ് കമല, പിതാവ് സുരേഷ്, സഹോദരൻ ശ്രീരാഗ് എന്നിവർ സമീപം

ധന്യം

സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വയനാട്ടുകാരി ശ്രീധന്യയെ അനുമോദിക്കാനായി ഗവർണർ പി. സദാശിവം കൽപ്പറ്റ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ശ്രീധന്യയുടെ മാതാവ് കമല, പിതാവ് സുരേഷ്, സഹോദരൻ ശ്രീരാഗ് എന്നിവർ സമീപം

Read More >>