സത്യാ​ഗ്രഹം മൂന്നാം ദിവസം

ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞയും നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസവും സത്യാ​ഗ്രഹം തുടരുന്ന യു.ഡി.എഫ് എം.എൽ.എമാരെ എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി...

സത്യാ​ഗ്രഹം മൂന്നാം ദിവസം

ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞയും നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസവും സത്യാ​ഗ്രഹം തുടരുന്ന യു.ഡി.എഫ് എം.എൽ.എമാരെ എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിക്കുന്നു. ചിത്രം: എ. ജയമോഹൻ

Read More >>