ആശാന്‍ കവിതയ്ക്ക് അപ്രഖ്യാപിത വിലക്ക്; ആശാന്റെ 'കുട്ടിയും തള്ളയും' പേര് മാറ്റി 'കുട്ടിയും അമ്മ'യുമാക്കി

'കുട്ടിയും തള്ളയും' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ തള്ള എന്ന പദം ചീത്തവാക്കായി കണ്ട് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ചില സ്‌കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടന്നു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ആശാന്‍ കവിതയ്ക്ക് അപ്രഖ്യാപിത വിലക്ക്; ആശാന്റെ

സ്വന്തം ലേഖകന്‍

സി.ബി.എസ്.ഇ മൂന്നാംക്ലാസിലെ മലയാള പാഠവലിയിലുള്ള കുമാരനാശാന്റെ 'കുട്ടിയും തള്ളയും' എന്ന കവിതയ്ക്ക് അപ്രഖ്യാപിത വിലക്ക്. 'കുട്ടിയും തള്ളയും' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ തള്ള എന്ന പദം ചീത്തവാക്കായി കണ്ട് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ചില സ്‌കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടന്നു തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് പഠിക്കാൻ ഫാ. സുനിൽ ജോസ് സി.എം.ഐ തയാറാക്കി കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസിദ്ധീകരണശാല 'പ്രിയമലയാളം' എന്ന പേരിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ 'കുട്ടിയും തള്ളയും' എന്ന പേര് മാറ്റി 'കുട്ടിയും അമ്മയും' എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടിയും തള്ളയും ചെലവാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ശീർഷക മാറ്റമെന്നാണ് ന്യായീകരണം. ആശാന്റെ 'പുഷ്പവാടി' എന്ന സമാഹാരത്തിൽ വന്ന 'കുട്ടിയും തള്ളയും' കവിതയിൽ പൂമ്പാറ്റയും പൂവുമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. പൂമ്പാറ്റകൾ പൂവിൽനിന്നു പറന്നുപോകുന്നത് കണ്ട കുഞ്ഞും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് കവിതയില്‍. ഇതിന്റെ ശീർഷകമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയത്.

കുമാരനാശാനെപ്പോലുള്ള മഹാകവിയുടെ കവിതാശീർഷകം മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെതിരേ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്.

Read More >>