കോണ്‍ഗ്രസിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ

വെബ്ഡസ്‌ക്: പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി മറിയം എന്നിവരെ റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ ആദ്യാല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി....

കോണ്‍ഗ്രസിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ

വെബ്ഡസ്‌ക്: പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി മറിയം എന്നിവരെ റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ ആദ്യാല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അഴിമതികേസിലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജൂലൈ 25 ന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നവാസ് ഷരീഫിന്റെ അറസ്റ്റ്. ഇരുവരേയും വ്യത്യസ്ഥ വാഹനങ്ങളിലാണ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ജയില്‍ മാന്വല്‍ അനുസരിച്ച് ഇരുവരേയും ജയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് ദേഹപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. മറിയമിനെ ഷിഹാല റസ്റ്റ് ഹൗസ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.

വെബ്ഡസ്‌ക്: പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി മറിയം എന്നിവരെ റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ ആദ്യാല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അഴിമതികേസിലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജൂലൈ 25 ന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നവാസ് ഷരീഫിന്റെ അറസ്റ്റ്. ഇരുവരേയും വ്യത്യസ്ഥ വാഹനങ്ങളിലാണ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ജയില്‍ മാന്വല്‍ അനുസരിച്ച് ഇരുവരേയും ജയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് ദേഹപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. മറിയമിനെ ഷിഹാല റസ്റ്റ് ഹൗസ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.
വെബ്ഡസ്‌ക്: പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി മറിയം എന്നിവരെ റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ ആദ്യാല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അഴിമതികേസിലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജൂലൈ 25 ന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നവാസ് ഷരീഫിന്റെ അറസ്റ്റ്. ഇരുവരേയും വ്യത്യസ്ഥ വാഹനങ്ങളിലാണ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ജയില്‍ മാന്വല്‍ അനുസരിച്ച് ഇരുവരേയും ജയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് ദേഹപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. മറിയമിനെ ഷിഹാല റസ്റ്റ് ഹൗസ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.
വെബ്ഡസ്‌ക്: പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി മറിയം എന്നിവരെ റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ ആദ്യാല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അഴിമതികേസിലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജൂലൈ 25 ന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നവാസ് ഷരീഫിന്റെ അറസ്റ്റ്. ഇരുവരേയും വ്യത്യസ്ഥ വാഹനങ്ങളിലാണ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ജയില്‍ മാന്വല്‍ അനുസരിച്ച് ഇരുവരേയും ജയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് ദേഹപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. മറിയമിനെ ഷിഹാല റസ്റ്റ് ഹൗസ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.
വെബ്ഡസ്‌ക്: പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി മറിയം എന്നിവരെ റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ ആദ്യാല ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. അഴിമതികേസിലാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജൂലൈ 25 ന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നവാസ് ഷരീഫിന്റെ അറസ്റ്റ്. ഇരുവരേയും വ്യത്യസ്ഥ വാഹനങ്ങളിലാണ് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ജയില്‍ മാന്വല്‍ അനുസരിച്ച് ഇരുവരേയും ജയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് ദേഹപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. മറിയമിനെ ഷിഹാല റസ്റ്റ് ഹൗസ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.

Story by
Read More >>